Saopštenje Pokreta za prosvećeno društvo
Evollu 08 S

Photo: crossexamined.org

Bez Darvina u srednji vek

Pokret za prosvećeno društvo odlučno protestuje protiv inicijative da se u razmatranje naučnih pitanja uključi šira zajednica. Naglašavamo da su demokratske institucije zadužene za politička i opštedruštvena, a ne naučna pitanja. Ne može grupa ljudi, niti političari, niti skupštinski odbor, niti čitavo društvo da odlučuje o temama koje su isključivo naučne. O pitanjima nauke odlučuju naučne činjenice, bez obzira šta većina u društvu misli o njima.

Na nauci i njenim rezultatima je zasnovan i svaki moderni obrazovni sistem. Naravno, zajednica može da odlučuje o tome šta će se izučavati u školama i na fakultetima, ali samo u domenu društvenih pitanja i vrednosti koje promoviše.

Ako država u ime društva počne da bira da li će se u školskom programu naći naučne činjenice ili društveno prihvatljivo mišljenje, onda država potkopava temelje svog školstva, a time i temelje društva. Savremeni svet poznaje jednu takvu državu pod nazivom ISIL.

Pokret za prosvećeno društvo tumači inicijativu za revidiranje teorije evolucije kao kvazinaučni pamflet sa neskrivenom ideološkom motivacijom. Ova ideološka motivacija doseže visok stepen netrpeljivosti prema ateistima i globalistima koji, kako kažu autori inicijative, ''afirmišu teoriju evolucije i finansiraju promotere ove teorije''. Pisci pamfleta ne razumeju da je nauka po svome biću globalna, te da nikako ne može biti ni lokalna, a još manje nacionalna - ako hoće da bude nauka, a ne dogma. Takođe, ateistički pogled na svet se oslanja na nauku kao kritičko i racionalno razdvajanje činjenica od verovanja, stvarnog i fiktivnog.

Pripisivanje naučne teorije ateizmu i globalizmu ne govori samo o religioznim uverenjima potpisnika, nego i o dogmatskom karakteru njihove inicijative. Baveći se genskim prenosom informacija, oni ukazuju da ''informaciju može dati samo neka inteligencija'', aludirajući na kreacionistički izvor te informacije -  natprirodnog kreatora, tvorca, velikog dizajnera, boga. Oni besramno izjednačavaju ''dva shvatanja o nastanku života i čoveka (biblijski i evolucionistički)'' zalažući se da se u školskim programima nađe i ''savremeni religijski pogled na svet i život''.  Potpisnici ne razlikuju običnu neobaveznu tvrdnju - versku dogmu o nastanku čoveka u koju se ne sumnja, od složene naučne teorije kojom se nauka kritički bavi već vekovima. Ova dva ''shvatanja'' stoga ne mogu ravnopravno u obrazovni proces jer jedno od njih polazi od neupitnog verskog uverenja, dok je drugi u stalnom procesu preispitivanja. Nauka neprestano pronalazi nove i obara stare dokaze držeći se stroge metodologije koja ne podleže uverenjima istraživača, dok verska tumačenja nemaju odgovarajuće metodološko i logičko pokriće. To što nauka i dalje razmatra teoriju evolucije, teoriju velikog praska, opštu teoriju relativnosti do konačnog obaranja ili afirmacije - ne čini ove teorije naučno ravnopravnim sa kreacionističkim teorijama.

Pokret za prosvećeno društvo smatra da je ova inicijativa korak dalje u opštoj desekularizaciji društva u svim sferama - od izvršne i sudske vlasti, preko zdravstvenog i obrazovnog sistema, sve do nauke i kulture. Ako se ovaj proces odmah ne zaustavi, naći ćemo se opet u bespućima srednjeg veka, bez staze koja vodi u budućnost.

Oceni 5