Heteronormativna vizija društva
Homofobija 01 S

Photo: telex.hu

Homofobija u službi nauke

Geten piše da članci objavljeni u novom broju Sociološkog pregleda koji se odnose na temu negiranja prava istopolnih zajednica i generalno prava LGBTIQ+ osoba na formalno priznato partnerstvo i porodicu, predstavljaju ne samo podsticanje na diskriminaciju prema tom već stigmatizovanom delu populacije, već su u pitanju i argumenti koji su sporni sa naučnog stanovišta.

U ovim člancima istopolne zajednice se imenuju kao „brakolike“ i „porodicolike društvene pojave“, čije se postojanje svodi „isključivo“ na zadovoljavanje seksualnih potreba partnera. U člancima se implicira da su LGBTIQ+ osobe posebno opasna vrsta pretnje deci, pa se zagovara da „homoseksualna prava“ ne mogu biti iznad zaštite dečjih prava i navodi se sumnja da socijalizacija dece od strane istopolnih parova može biti „uspešna“ (iako tu tezu pobijaju istraživanja). Takođe, navodi se teza o ugroženosti prava većine stanovnika naše zemlje kao i da „postojanje homoseksualnosti svakako nije dobro sa aspekta kolektivnog društvenog interesa“.

Izneti stavovi ne odgovaraju činjenicama, nenaučni su, vređaju dostojanstvo LGBTIQ+ osoba i podstiču diskriminaciju, te su zlonamerni. Potpisnici peticije, a naučnice i naučnici, ističu da se članci iz temata časopisa Sociološki pregled ne oslanjaju na konkretne empirijske podatke kao što su iskustva i naučna (sociološka, psihološka, antropološka) istraživanja o LGBTIQ+ osobama u Srbiji.

U časopisu se navodi teza da LGBTIQ+ osobe ugrožavaju instituciju porodice, ali se zaboravlja da u Srbiji lezbejke i gejevi odgajaju decu i da takve porodice, iako su zakonski nevidljive, imaju podršku mnogih pojedinaca, stručnjaka, nastavnika, rođaka, prijatelja i drugih iz bližeg okruženja. Istopolne porodice su već deo realnosti našeg društva.

„Ako se osvrnemo na istorijski razvoj sociologije kao nauke još od pedesetih i šezdesetih godina XX veka“, stoji u saopštenju, „Proučavanja društvenog života LGBTIQ+ osoba i nalazi tih istraživanja ne samo da nisu bili osuđivački, već su pružali otvorenu podršku za društvenu integraciju i slobodu od diskriminacije. Sociološko proučavanje neheteroseksualnih osoba, kao i teme roditeljstva su takođe deo naučnih istraživanja u drugim republikama bivše Jugoslavije već duže od 10 godina i predstavljaju podršku istopolnim zajednicama“.

„Svesni smo da savremena sociologija nije oslobođena delovanja kontekstualnih činilaca niti je u potpunosti oslobođena esencijalističkih pretpostavki u tumačenju seksualnosti i roda kao što su heteronormativna vizija društva u kojoj se heteroseksualnost neupitno pretpostavlja i posmatra kao primarna osnova za zasnivanje braka i porodice, a rod vidi kroz grubu i isključivu dihotomnu podelu na muškarce i žene. Međutim, smatramo da sociologija kao nauka može i treba da pruži svoj doprinos dubljem razumevanju načina života i problema sa kojima se susreću LGBTIQ+ osobe. Naučni pristup nas obavezuje ne samo da razumemo iskustva LGBTIQ+ osoba kroz njihove potrebe i egzistenciju koja ni na koji način ne ugrožava heteroseksualne osobe, već i da podržimo prava ovog dela populacije koja su i zakonski garantovana u mnogim demokratski uređenim državama sveta i regiona“.

Nakon što je prof. Uroš Šuvaković u svom tekstu naveo niz omalovažavajućih i nenaučnih tvrdnji na račun istopolnih parova, poput onih da “ne vrše nikakvu društvenu funkciju, već se formiraju isključivo radi relativno trajnijeg zadovoljenja seksualnih potreba” i da su “LGBTIQ+ osobe posebno opasna vrsta pretnje deci”, deo naučne zajednice je pružio podršku svojim LGBTIQ+ koleginicama i kolegama, studentkinjama i studentima i iskazao svoje zalaganje za visokoškolske institucije bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identita.

Podrška je važna, a pogotovo jer je u Srbiji ona za kvir ljude uglavnom retka, piše na stranici udruženja Da se zna.

Oceni 1