LGBTIQ+ zajednica i zaposlenje u Srbiji
Duga 01 S

Photo: Rawpixel

I radi i boji se gladi

Iako se poslednjih godina društvo našeg podneblja sve intenzivnije edukuje u vezi sa ljudskim pravima, među kojima je svakako i pravo na jednakost, te su i primetna zalaganja za takoreći diskriminaciju diskriminacije, u Srbiji nesumnjivo još uvek postoji problem u vezi sa diskriminacijom LGBTQ pojedinaca na radnom mestu, kao i prilikom zapošljavanja. Dok sa jedne strane prepoznajemo težnju ka pozitivnoj promeni u određenim segmentima društva i pojedinim kompanijama, u ovom tekstu ćemo se i zapitati u vezi sa načinima na koje se pripadnici LGBTQ zajednice susreću sa diskriminacijom, kao i načinima na koje bi mogli da se uvedu adekvatni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu.

Vidovi diskriminacije sa kojima se LGBTQ osobe susreću na radnom mestu

Diskriminacija na radnom mestu, a u vezi sa seksualnom orijentacijom, može, kao i diskriminacija sa bilo kojim drugim povodom, imati različite oblike i manifestovati se intenzivnije ili sporadično. Vidovi diskriminacije sa kojima se susreću LGBTQ osobe na radnom mestu su raznoliki, a češće su proizvodi kolektiva i radnog okruženja no što dolaze od nadređenih. Čak i u slučajevima kada nadređeni nije jedan od izvora diskriminacije, činjenica je da je njegova odgovornost u ovom slučaju ključna, budući da je u njegovoj nadležnosti primenjivanje mehanizama za zaštitu od diskriminacije u okviru poslovanja koje vodi. Nadređeni se mahom može pokazati kao diskriminator u kontesktu zapošljavanja, te isključiti LGBTQ osobu kao valjanog kandidata upravo zbog njene seksualne orijentacije. Na ovaj način i u ovim slučajevima se jasno krši ljudsko pravo na zaposlene LGBTIQ+ pojedinaca, pred kojima se ukazuje realna mogućnost da neće moći da se zaposle ili će pod pritiskom kolektiva naposletku dati otkaz na radnom mestu, dakle nakon iskustva diskriminacije.

Kako se LGBTQ osobe u Srbiji odnose prema nezaštićenosti na radnom mestu?

Povodom diskriminacije na radnom mestu među pripadnicima LGBTQ zajednice mahom vlada osećaj nezaštićenosti. Iako LGBTQ zajednicu odlikuje složnost i odlučnost u obrani svojih prava, naročito poslednjih godina, izdvojeni pojedinci neretko bivaju u situaciji da se služe drugačijim mehanizmima odbrane od diskriminacije na radnom mestu. Razlog ovome je egzistencijalne prirode, te prosto moramo razumeti da mnogi ne mogu da rizikuju svoja primanja zarad doprinosa antidiskriminacionim obrascima poslovnog ponašanja kod nas. Odgovor većine će nažalost biti skrivanje svojih homoseksualnih ili biseksualnih afiniteta, odnosno svog identiteta kao trans osoba. Ovo znači da pripadnici LGBTQ zajednice u velikom broju slučajeva još uvek provode svoje radne sate u strahu i pod pritiskom, budući da nemaju razloga da veruju u priznavanje svoje jednakosti na radnom mestu ili su već svesni homofobičnosti sredine u kojoj rade.

Kako pronaći posao kao LGBTQ pojedinac u Srbiji?

Samo postavljanje pitanja koje se odnosi na pretragu poslova koja je specifična za LGBTQ osobe se čini kao mirenje sa diskriminacijom. S druge strane, ovo se može uzeti i kao mirenje sa različitim nivoima edukacije kompanija i prilagođenosti njihovih politika različitostima, odnosno negovanja politike jednakosti. Informacije koje sadrže aktuelni oglasi za posao se retko odnose na politiku firme koja raspisuje oglas u vezi sa pravima zaposlenih, ali ovo je u nekim slučajevima moguće naći u okviru EEO odeljka, uglavnom na dnu stranice oglasa. Ukoliko naiđete na podatak o nediskriminaciji na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, svakako možete zaključiti da se radi o kompaniji koja je osvešćena u ovom pogledu. Korporativne web stranice potencijalnih poslodavaca takođe mogu sadržati odeljke u vezi sa pravima zaposlenih i nediskriminaciji u okviru samog zapošljavanja. Istovremeno, možete se raspitati o iskustvima zaposlenih u kompaniji, kako kroz poznanstva tako i putem standardne pretrage na mreži. U osnovi, nepostojanje podataka u vezi sa nediskriminacijom ne mora nužno značiti da će diskriminacije biti, ali je svakako ohrabrujuće ukoliko se kompanija bavi ovim pitanjem i ističe svoj ispravan stav u vezi sa njime.

Ukoliko primetite homofobiju na razgovoru za posao

Pojedini kandidati će biti u prilici da primete ili direktno iskuse homofobičan stav poslodavca u toku razgovora za posao. Ovo može biti sasvim diskretno, te će kandidat primetiti fokus poslodavca na pitanja koja se ne odnose isključivo na potencijalne doprinose samom radnom procesu i kolektivu u profesionalnom smislu ili pak direktne neumesne komentare, odnosno izmene stava nakon pretpostavke seksualne orijentacije kandidata. Ukoliko primetite homofobičan stav poslodavca u toku intervjua, možete biti slobodni da pretpostavite da to nije radno okruženje u kojem želite da boravite i nemojte smatrati da ste odustajanjem od daljih koraka procesa zapošljavanja u datoj kompaniji izgubili priliku za napredak u karijeri. Jasno je da radni angažman zauzima značajno mesto u svakodnevnom životu svakoga od nas, samim time što smo na radnom mestu u većini slučajeva dužni da provedemo značajan vremenski period u toku radne nedelje. Ukoliko u toku radnog vremena budete izloženi negativnim obrascima ponašanja, vaše mentalno, a zatim i fizičko zdravlje može trpeti, te samim time ukupan kvalitet vašeg života. Iako nije poželjno zagovarati povlačenje u kontekstu udaljavanja od problema kao inicijalne i osnovne reakcije, uključivanje u kolektiv koji ima karakter diskriminatora nije preporučljivo.

Šta preduzimamo: Pozitivni primeri

Iako je problem diskriminacije nesumnjivo jedan od gorućih problema našeg društva, pozitivne promene i konkretne akcije se dešavaju. Naša kompanija COING donosi na naše tržište interesantnu i efikasnu novinu u težnji da na samom razgovoru za posao kompanije zapravo teže da otkriju da li je kandidat homofobičan ili ne. Ova kompanija, koja stoji iza alata za praćenje radnog vremena Clockify i Pumble alata za timsku komunikaciju, želi da doprinese iskorenjivanju diskriminacije po svim osnovama, dakle na osnovu religije, rase, te i seksualne orijentacije i svih ostalih odlika i opredeljenja pojedinaca na osnovu kojih oni mogu biti diskriminisani. Na ovaj način se doprinosi kako društvenom napretku, tako i isključivo poslovnom, budući da se promoviše zapošljavanje na osnovu kompetencija za konkretnu poziciju, a pri tome i doprinosi saradnji unutar kolektiva i sa eksternim saradnicima u toku rada. Ukoliko kandidat pokaže netolerantno i diskriminatorsko ponašanje, on ne može biti uspešan u svom poslu i raditi u interesu napretka i dobrog imidža kompanije.

Diskriminacija, kao nejednako postupanje prema pojedincu ili grupi na osnovu nekog ličnog svojstva, na radnom mestu može samo štetiti kako kompaniji, tako i društvu čije je dato poslovanje deo. U Srbiji je nažalost ovakvo postupanje još uvek prisutno i ima svoje negativne efekte na osavremenjivanju i edukaciji našeg okruženja. Rad na pobojšavanju ove situacije je počeo poslednjih godina da pokazuje svoje pozitivne rezultate i ovakva zalaganja je potrebno ohrabrivati i u njima učestvovati. Sa druge strane, dok čekaju da njihovo lično zalaganje i zalaganje relevantnih grupacija i pojedinaca konačno preoblikuje dominantan način razmišljanja u Srbiji na ovu temu, LGBTQ pojedinci su u situaciji da razvijaju i neke lične mehanizme detektovanja i ograđivanja od negativnih stavova i postupaka njihovog okruženja u ovom kontekstu. Imajte na umu da je cena zdravlja i ličnog spokoja daleko viša od svake plate, te pažljivo pristupite pretrazi poslova u cilju pronalaska radnog okruženja u okviru kojeg ćete biti vrednovani kao zaposleni na osnovu vaših kompetencija i radne etike. Raduje nas činjenica da je ovakvih okruženja u našoj zemlji sve više, te iako ponekad pomišljamo da određeni miljei neće doživeti ovo preoblikovanje stava, možemo se nadati da će oni uskoro biti u manjini.

Oceni 5