Projekat Đerdap I
Lepenski 01 t

Mezolitsko naselje u Lepenskom Viru

Photo: ilustracija/www.reddit.com

Sa geometrijom u Lepenski Vir

Otkrića koja se vezuju za mezolit čine Lepenski Vir izuzetnim. Planski podizana naselja sa staništima i svetilištima trapezoidne osnove, nekropole koje ukazuju na posebne pogrebne rituale, monumentalne skulpture od kamena, kao i brojni pokretni nalazi od kosti i kamena, svedoče o tome da je ovo nalazište predstavljalo ne samo naselje već i sakralni centar. Najpoznatiji nalazi su skulpture i žrtvenici napravljeni od oblutaka, od krupnozrnog peščara, nađeni zaliveni krečnjačkim malterom u podovima kuća, najčešće uz ognjište. Prema onome što prikazuju, skulpture se mogu podeliti na figuralne, sa predstavama ljudskog lika, i ornamentalne ,  koje su dekorisane motivima meandra, riblje kosti i pletenice.

Na prelasku iz sedmog u šesti milenijum stare ere, dešava se krupna promena na Balkanu, koja će promeniti i Lepenski Vir. Novi narodi, sa usvojenim znanjima o poljoprivredi i organizovanom stočarenju, pristigli su sa istoka i juga na prostor Đerdapa i promenili, tokom samo nekoliko generacija, sliku naselja, te čitavu kulturu. Umesto monumentalnih kamenih skulptura i staništa-svetilišta, novo maleno selo na Lepenskom Viru ima sve odlike neolitske Starčevačke kulture, koja se proširila na čitav Balkan i južnu Panoniju, i trajala do oko 5500. godine pre nove ere.

Lepenski Vir je istraživan između 1965. i 1970. godine, u okviru projekta Đerdap I. Arheološka iskopavanja zajednički su organizovali i sproveli Narodni muzej u Beogradu, Arheološki institut, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture RS, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu i Centar za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Arheološkim istraživanjima rukovodio je dr Dragoslav Srejović.

Priloženi snimak je deo dokumentarnog filma koji je napravljen na samom iskopavanju Lepenskog Vira 1970. Video je deo arhive Predraga Peđe Ristića, te predstavlja jedan od najbitnijih filmova o ovoj civilizaciji, koja je živela sedam vekova pre nove ere. Film je naslovljen "Sa Maštom u Lepenski Vir", a prvobitna ideja bila je "Sa geometrijom u Lepenski Vir."

(Originalna lokacija je morala da bude izmeštena stotinak metara uzvodno i na visinu koja je oko trideset metara veća od originalne, a zbog plavljenja originalnog lokaliteta posle izgradnje Đerdapa, tako da je trenutna lokacija, u stvari, rekonstrukcija originalne)

Oceni 5