Đavolov rečnik
Gunz 01 S

Photo: VectorStock

Top je instrument za ispravljanje granica

SAVRŠENSTVO, im. Imaginarno stanje ili osobina koja se od stvarnog razlikuje po odlici poznatoj kao izvrsnost; osobina kritičara. Kada je urednik nekog engleskog časopisa dobio pismo, potpisano sa "Savršenstvo", u kojem mu je ukazano na pogrešnost njegovih stavova i stila, odmah je na dnu stranice napisao "Ne slažem se sa Vama", i poslao ga Metjuu Arnoldu.

SAŽALJENJE, im. Oslabljeno osećanje izuzetosti, nadahnuto kontrastom.

SAVRŠENSTVO, im. Imaginarno stanje ili osobina koja se od stvarnog razlikuje po odlici poznatoj kao izvrsnost; osobina kritičara.
Kada je urednik nekog engleskog časopisa dobio pismo, potpisano sa "Savršenstvo", u kojem mu je ukazano na pogrešnost njegovih stavova i stila, odmah je na dnu stranice napisao "Ne slažem se sa Vama", i poslao ga Metjuu Arnoldu110.
SAŽALJENJE, im. Oslabljeno osećanje izuzetosti, nadahnuto kontrastom. SAŽETI, gl. Skratiti.
Kada tokom ljudske istorije postane neophodno da narod sažme svog kralja, uobičajeno poštovanje za mišljenje čovečanstva zahteva da on objavi razloge koji su ih naveli na to odvajanje111.
Oliver Kromvel112
SEBIČAN, prid. Bez razumevanja za sebičnost drugih. SEKIRA, im.
"Indijanče, ratnu zakopaj sekiru", Belac reče, "život lepši je u miru." Divljak mu odobri: svoju ratnu spravu Obredno zakopa u belčevu glavu.
Džon Lakas
SENAT, im. Grupa vremešne gospode zadužena za visoke dužnosti i sitne prestupe. SETITI SE, gl. Prizvati u pamćenje, sa dodacima, nešto što ranije nismo znali. SILOGIZAM, im. Logička formula koja se sastoji od glavne i sporedne premise i zamućka.
SIMBOL, im. Nešto što bi trebalo da predstavlja nešto drugo, ili da umesto njega stoji. Mnogi simboli su "preživeli" - stvari koje postoje, mada nemaju nikakvu svrhu, samo zato što smo navikli da ih pravimo; na primer, pogrebne urne urezane na nadgrobnim spomenicima. Nekada su to bile prave urne u kojima je bio pepeo pokojnika. Mi ne možemo da prestanemo da ih pravimo, ali možemo da im nadenemo ime koje će sakriti našu bespomoćnost.
SIMBOLIČAN, prid. Koji ima veze sa simbolima ili upotrebom i tumačenjem simbola.
Svi kažu da savest oseća kajanje;
To je pre, smatram, stomačno osećanje. Za svakog kog bih u grehu zatekao Video bih da je nešto natekao,
Il' pati na neki sličan strašan način
Jer davno ne zna jelu najbolji začin. Zapravo, verujem da je pravi grešnik Samo onaj kome je bedan jelovnik. Znate da je Adam uz dobre rezone, Jer je jeo jabuke izvan sezone,
Bio "proklet". Al' sve je to simbolika:
110Metju Arnold" (Mathew Arnold, 1822 - 1888), engleski esejista, pesnik i kritičar.
111Parodija na američku Deklaraciju nezavisnosti. Original glasi: "Kada u toku ljudskih događaja postane neophodno da jedan narod rastvori političke veze koje su ga povezivale s drugim narodom, i da zauzme među zemaljskim silama odvojeni i jednaki položaj na koji mu zakoni i Bog prirode daju pravo, dužno poštovanje prema mišljenju čovečanstva zahteva da objavi razloge koji su ga naveli na to odvajanje."
112Oliver Kromvel (Oliver Cromwell, 1599 - 1658), engleski vojni, politički i verski vođa, u engleskom građanskom ratu pobedio rojaliste i pogubio kralja Čarisa I. Vladao kao Lord protektor Komonvelta, 1653 - 1658.
U stvari, njega je mučila kolika.
G. Dž.
SIRENA, im. Jedna iz grupe velikih muzičkih talenata čuvenih po svom neuspešnom pokušaju da odvrate Odiseja od života na moru. Figurativno, svaka dama sjajnih obećanja, skrivenih namera i razočaravajućih ispunjenja.
SIROČE, im. Živa osoba koju je smrt lišila mogućnosti da iskaže nezahvalnost prema roditeljima, što je situacija koja se naročito rečito obraća svemu što je saosećajno u ljudskom duhu. Kada je mlado, siroče se smešta u dom, gde ga, kultivisanjem njegovog rudimentarnog osećaja lokaliteta, uče njegovom mestu u svetu. Zatim ga podučavaju umetnostima zavisnosti i servilnosti, i na kraju ga puštaju u svet, kao čistača cipela ili kuhinjsku pomoćnicu.
SIROMAŠTVO, im. Turpija za zube pacova reforme. Broj planova za ukidanje siromaštva jednak je broju reformatora koji od njega pate, uz dodatni broj filozofa koji o njemu ne znaju ništa. Žrtve siromaštva odlikuju se posedovanjem svih vrlina, i svojom verom u vođe koje obećavaju da će ih odvesti u blagostanje u kojem veruju da su one nepoznate.
SISARI, im. Porodica kičmenjaka čije ženke u prirodnom stanju same doje svoje mladunce, ali, kada se civilizuju i prosvetle, daju ih dojiljama ili koriste bocu.
SITOST, im. Ono što osećamo prema tanjiru pošto smo pojeli njegov sadržaj, gospođo. SKARAB, im. Isto što i skarabej.
SKARABEJ, im. Sveta buba starih Egipćana, srodna našoj običnoj bubašvabi. Bila je simbol besmrtnosti, Bog zna zašto, i baš to joj je davalo naročitu svetost. Možda je i njen običaj inkubacije jaja u loptici izmeta uticao na njenu popularnost kod sveštenstva, i možda će joj baš to jednog dana
osigurati poštovanje i kod nas. Istina, američka buba je nižerazredna buba, ali i američki sveštenik je nižerazredni sveštenik.
SKIPTAR, im. Zvanični kraljevski štap, znak i simbol njegove vlasti. Prvobitno, to je bio buzdovan kojim je kralj opominjao dvorsku ludu i stavljao veto na predloge ministara tako što bi lomio kosti predlagača.
SKLONOST, im. Pripremni stadijum razočaranja.
SLABOSTI, im. Izvesne primarne moći Žene - Tiranina kojima ona drži u potčinjenosti mužjake svoje vrste, primoravajući ih da služe njenoj volji i parališući njihovu buntovnu energiju.
SLENG, im. Groktanje ljudskog vepra (Svinjgnoramus nepodnošljivus) koji ima pamćenje koje se čuje. Govor čoveka koji jezikom kazuje ono što uhom misli, i koji oseća ponos stvaraoca pri izvršenju zadatka dostojnog papagaja. Sredstvo (uz Božju pomoć) da se uđe u posao kao humorista bez ulaganja kapitala pameti.
SLIKA, im. Predstava u dve dimenzije nečeg što je zamorno i u tri. "Gle, sjajne Mazalove slike izložene –
Ko uzete iz života. "Ako ocene
Takve su tačne, tada, smrti, ti uzmi mene.
Džejli Hejn
SLIKARSTVO, im. Umetnost zaštićivanja ravnih površina od vremenskih neprilika i izlaganja istih kritičarima. Nekada su slikarstvo i vajarstvo bili povezani u istom delu: stari narodi su bojili svoje statue. Jedina veza izmedu ove dve veštine danas je što savremeni slikar delje svoje mecene.
SLOBODA, im. Jedan od najdragocenijih poseda Mašte.
Pobunjeni narod, sve borac do borca,
"Slobodu ili smrt" huči oko dvorca.
Kralj će: "Dajte da vladam ako smrt želite
I razloga neće biti da se žalite."
Marta Brejmens
SMEH, im. Unutrašnje grčenje, propraćeno iskrivljavanjem crta lica i neartikulisanim zvucima. Zarazan je, i, mada se javlja samo povremeno, neizlečiv. Sklonost napadima smeha jedna je od osobina koje razlikuju ljude od životinja, koje ne samo što ne nasedaju na provokaciju njihovih primera već su i otporne na mikrobe, koji su početni uzrok ove bolesti. Da li se životinje mogu zaraziti smehom putem cepljenja sa ljudskih pacijenata pitanje je na koje nije dat eksperimentalni odgovor. Doktor Meir Vičel tvrdi da je zarazna priroda smeha posledica trenutačne fermentacije pljuvačke u raspršenom stanju. Zbog ove neobičnosti, on ovaj poremećaj naziva Convulsio spargens.
SMRTNA KAZNA, im. Kazna u vezi sa čijom pravičnošću i efikasnošću mnogi vredni ljudi - uključujući sve ubice - imaju ozbiljne sumnje.
SMRTNOST, im. Sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu.
SOFISTRIJA, im. Polemički metod protivnika, koji se od našeg sopstvenog razlikuje po većem stepenu neiskrenosti i zavaravanja. Ovaj metod potiče od kasnih sofista, pripadnika grčke filozofske sekte, koji su u početku poučavali mudrosti, oprezu, nauci, umetnosti i, ukratko, svemu što bi čovek trebalo da zna, ali su se posle izgubili u lavirintu rasprava i magli reči.
SOS, im. Jedini nepogrešivi znak civilizacije i prosvećenosti. Narod bez soseva ima hiljadu poroka; narod sa jednim sosom ima ih samo devet stotina devedeset i devet. Za svaki sos koji se izmisli i prihvati, odriče se i oprašta jedan greh.
SOTONA, im. Jedna od Stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv, i konačno je proteran iz Raja. Na pola puta prema dole zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio, i, napokon, vratio se.
"Zamolio bih za jednu uslugu", rekao je. "Kaži."
"Ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren Čovek. Biće mu potrebni zakoni."
"Šta, huljo! Ti, od praskozorja vremena postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti, koji si zadužen da mrziš njegovu dušu - zar se usuduješ da tražiš da stvaraš njegove zakone?"
"Molim lepo, naprotiv; samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara." Tako i bi naređeno.
SPOMENIK, im. Struktura koja bi trebalo da služi kao spomen na nešto što taj spomen ili ne zaslužuje, ili se na taj način ne može sačuvati.
Agamemnonove kosti su sad otkrivene, I srušen je njegov kraljevski spomenik,
ali Agamemnonova slava nije sada zbog toga ništa manja. Običaj dizanja spomenika ima svoje reductiones ad absurdum113  u spomenicima "neznanim umrlima" - spomenicima namenjenim očuvanju uspomene na one koji nisu za sobom ostavili bilo kakav spomen.
SPOSOBNOST, im. Prirodna oprema kojom obavljamo neki mali deo bednih ambicija, kojima se sposobni ljudi razlikuju od mrtvih. Dubinska analiza ukazuje na to da se sposobnost, u suštini, sastoji od ozbiljnosti. Ipak, možda je ova impresivna osobina pravilno procenjena; biti ozbiljan nije lak zadatak.
strane.
SPRETAN, prid. Onaj ko može podjednako vešto da odžepari čoveka i sa leve i sa desne
SPRIJATELJITI SE, gl. Steći nezahvalnika.
113Reductio ad absurdum (lat.) - svođenje na apsurd.
SRCE, im. Automatska, mišićava pumpa za krv. U figurativnom govoru se za ovaj korisni organ tvrdi da je sedište osećanja - lepa zamisao koja, međutim, nije ništa do ostatak nekada opšteprihvaćcnog mišljenja. Sada se zna da se osećanja nalaze u stomaku, gde se izdvajaju iz hrane hemijskom akcijom želudačnih sokova. Tačan proces kojim se biftek pretvara u osećanja - nežna ili ne, već prema dobu životinje sa koje je odsečen; uzastopne faze kroz koje prolazi sendvič od kavijara na putu od čudnog ukusa do oštrog epigrama; čudesni funkcionalni metodi kojima se tvrdo kuvano jaje pretvara u versko kajanje, ili krempita u uzdah osećajnosti - sve je ove stvari tačno ustanovio g. Paster,
i veoma ih ubedljivo izložio. (Takođe, pogledajte moju monografiju Suštinska identičnost duhovnih osećanja i izvesnih crevnih gasova koji se oslobađaju pri varenju - kvarto, 687 str.) U naučnom radu
naslovljenom, čini mi se, Delectatio Demonorum (Džon Kemden Hoton, London, 1873) ovaj je pogled
sjajno ilustrovan; za dalja obaveštenja pogledajte čuveni spis profesora Dema, Ljubav kao proizvod žvakanja pri ishrani.
SREĆA, im. Prijatno osećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.
banderu.
SREĐEN, prid. Složen i postavljen na uredan način, kao, na primer, demonstrant obešen na
STALNO NASTANJEN, prid. Nesposoban da ode.
STAR, prid. U onom stadijumu korisnosti koji nije nespojiv sa opštom neefikasnošću - na primer star čovek. Pregažen od vremena i uvredljiv za opšti ukus - na primer stara knjiga.
"Stare knjige? Vrag da ih nosi!" Pomodar rekne, "Svakog jutra želim knjige sveže kao vekne." Sama priroda zakon je njegov opravdala:
Svakog trena javi se neka sveža budala.
Harli Šam
STAROST, im. Onaj period života kada grehovima do kojih još držimo dodajemo napadanje onih grehova koje više nismo u stanju da počinimo.
STRAĆARA, im. Voće biljke koja se zove Palata. STRANAC, im. Američki državljanin u periodu iskušavanja. STRAST, im. Ono što odlikuje ljubav bez znanja.
STRPLJENJE, im. Manje značajan oblik očajanja, prerušen u vrlinu.
STUB SRAMA, im. Mehanička naprava za nanošenje ličnog ugleda - prototip modernih novina, kojim su rukovodili ljudi strogih vrlina i besprekornih života.
STVARNO, pril. Naizgled.
STVARNOST, im. San ludog filozofa. Ono što bi ostalo u situ kada bismo prosejali fantoma. Jezgro vakuuma.
SUDBINA, im. Tiraninovo opravdanje za zločine, i budalin izgovor za neuspeh. SUĐENJE, im. Formalna istraga koja treba da dokaže i u zapisnik zavede besprekornost
ličnosti sudije, advokata i porotnika. Da bi se to postiglo, potrebno je obezbediti i kontrast u obliku osobe koja se obično naziva branjeni, zatvorenik ili optuženi. Ako se ovaj kontrast dovoljno jasno pokaže, ovoj se osobi odredi takva kazna koja će vrloj gospodi, uz saznanje o sopstvenoj vrednosti, pružiti prijatan osećaj imuniteta. U naše vreme, optuženici su obično ljudska bića, ili bar socijalisti, ali u srednjem veku suđeno je i životinjama, ribama, reptilima i insektima. Životinja koja je ubila čoveka, ili se bavila magijom, bila bi uredno uhapšena, bilo bi joj suđeno, i, ako bi je proglasili krivom, javni dželat bi je pogubio. Insekti koji su pustošili žitna polja, voćnjake ili vinograde bili bi pozvani da se sa advokatom pojave pred građanskim sudom, i, ako bi, posle svedočenja, rasprave i presude, nastavili in contumaciam, stvar bi bila predata visokom crkvenom sudu, koji bi ih ozbiljno ekskomunicirao i anatemisao. U Toledu su uz nalog uhapšeni, zatim osuđeni i pogubljeni, neki prasići koji su zlobno
protrčali između nogu vicekralja, uzrokujući njegov pad. U Napulju je neki magarac osuđen na spaljivanje na lomači, ali izgleda da kazna nije izvršena. D' Adosio iznosi mnoge slučajeve iz sudskih zapisnika o suđenjima svinjama, volovima, konjima, petlovima, psima, kozama, itd, što je umnogome, veruje se, doprinelo njihovom boljem i moralnijem ponašanju. Godine 1451, podneta je tužba protiv pijavica koje su nastanjivale neke bare u blizini Berna, i biskup iz Lozane, na savet profesora univerziteta u Hajdelbergu, naredio je da se neki od tih "vodenih crva" dovede pred lokalnog sudiju. Tako i bi učinjeno, i pijavicama, kako prisutnim, tako i odsutnim, naređeno je da za tri dana napuste mesta u kojima su se nastanile, pod pretnjom navlačenja "božanskog prokletstva". U obimnim spisima ovog cause celebre114  nema ničega što bi nam kazalo da li su prestupnici prkosili kazni, ili su odmah napustili taj negostoljubivi
okrug.
SUPRUGA, im. Žena, ili gorča polovina.
SURLA. im. Rudimentarni organ slona koji mu služi umesto noža i viljuške, koje mu priroda još nije dala.
SUVIŠAN, prid. Višak; nepotreban; de trop.
Vezir: "Dalji dokaz svaki je izlišan, Taj je neverni pas očito suvišan." Sultan mu odvrati krenuvši u harem:
"Suvišna, rek'o bih, glava mu je barem."
Habib Sulejman
G. Debs je suvišan građanin. - Teodor Ruzvelt
SVEŠTENIK, im. Čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja, da bi popravio svoje materijalno stanje.
SVET, prid. Posvećen nekoj verskoj svrsi; koji ima božansku prirodu; koji navodi na ozbiljne misli ili osećanja; na primer tibetski Dalaj Lama; Mugam od
M'bwangoa; hram Majmuna na Cejlonu; Krava u Indiji; Krokodil, Mačka i Luk u starom Egiptu;
Muftija od Muša; dlaka psa koji je ujeo Noju, itd.
Sve su stvari svete il' profane. Prve treba crkvu da prehrane. Potonje su vlasništvo Satane.
Dambo Omohandro
SVETAC, im. Priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika.
Vojvotkinja od Orleana pripoveda kako je onaj stari bogohulnik, maršal de Vilroa, koji je u mladosti poznavao sv. Franju Saleškog, rekao, pošto je čuo da ga nazivaju svecem: "Veoma me raduje što čujem da je gospodin de Sal svetac. Voleo je da govori nepristojne stvari, i varao je na kartama. U svakom drugom pogledu, bio je savršen gospodin, mada budala."
SVETIONIK, im. Visoka zgrada na obali u kojoj vlada održava svetiljku i izdržava prijatelja nekog političara.
SVETO PISMO, im. Svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere.
SVINJA, im. Životinja (Prascus svejedus) vrlo bliska ljudskom rodu po raskošnosti i živahnosti svog apetita, koji za ljudskim ipak zaostaje po sveobuhvatnosti, jer ne uključuje i svinjetinu.
SVRAB, im. Škotsko rodoljublje.
Š
114Cause celebre (fr.) - poznat slučaj, nešto oko čega su se uzbudili duhovi.
ŠAKA, im. Jedinstven instrument koji se nosi na kraju ljudske ruke, i koji se obično nalazi u tuđim džepovima.
ŠERIF, im. U Americi, izvršni organ opštine, čija je najkarakterističnija dužnost, naročito u nekim od država zapada i juga, da hvata i veša prestupnike.
ŠEVRDALO, im. Lažov u stadijumu larve.
ŠKRT, prid. Koji ima nepriličnu želju da zadrži ono što mnogi zaslužni ljudi žele da mu otmu. ŠTAMPARSKA SLOVA, im. Kužni komadići metala za koje se sumnja da uništavaju
civilizaciju i prosvećenost, uprkos njihovoj očitoj korisnosti u ovom neuporedivom rečniku.
ŠTEDLJIVOST, im. Kupovanje bureta viskija koje vam ne treba za cenu krave koju sebi ne možete da priuštite.
T
T. Dvadeseto slovo engleske abecede, koje su Grci apsurdno zvali tau. U alfabetu iz kojeg naš potiče, ovo slovo je imalo oblik vadičepa, i kada je stajalo samo (što je često bilo više nego što su Feničani mogli da urade), značilo je Tallegal, što učeni dr Braunrig prevodi kao "saplitanje".
TABLE D'HOTE115, im. Štedljivo popuštanje vlasnika restorana opštoj strasti za neodgovornošću.
TARIFA, im. Sistem poreza na uvoz, koji treba da zaštite domaćeg proizvodača od pohlepe njegovih kupaca.
TAŠTINA, im. Priznanje koje budala odaje najbližem magarcu.
Kažu da kokoška kvoca najglasnije I galamu diže kad je mućak snela. Jedna koka kaže da je često srela Da ljudi kojima govor il' pisanje Poziv su i zvanje uvek najlasnije Kukuriknu u tim veće hvalisanje Što su bezvrednija njina nova dela; Pa čovek od koke drukčiji baš nije.
Gle, vojni muzičar! - Kaput mu od zlata, Sjajne pantalone, kapa ko planina - Imperijski hrabar, svečan ko na slici,
Strog, odlučan momak. Tog je divnog svata, Ko bi to rekao? jedina vrlina
Što vas nikad neće raniti u bici.
Hanibal Hansiker
TEHNIKALIJA, im. U Engleskoj je nekom čoveku po imenu Houm suđeno zbog klevete, jer je optužio svog suseda za ubistvo. Njegove tačne reči behu: "Ser Tomas Holt je uzeo sataru i udario svog kuvara po glavi, tako da je jedna strana glave pala na jedno rame, a druga na drugo rame." Sud je optuženog oslobodio, jer su učene sudije zaključile da ove reči ne predstavljaju optužbu za ubistvo, jer ne tvrde da je kuvar umro, već je to samo zaključak koji se iz njih može izvesti.
TELEFON, im. Đavolji izum koji ukida neke od prednosti koje donosi držanje neprijatnih osoba na odstojanju.
115Table d'hote (fr.) domaćinov sto. U restoranima i hotelima, kompletan obrok po fiksiranoj ceni.
TELESKOP, im. Sprava koja prema oku stoji u sličnom odnosu kao telefon prema uhu, omogućujući udaljenim objektima da nas spopadaju gomilama nepotrebnih detalja. Srećom, teleskop nema zvono kojim bi nas pozivao na žrtvovanje.
TELO, im. Drugo lice svetovnog Trojstva.
TEOZOFIJA, im. Drevna vera koja ima svu samouverenost religije i svu misteriju nauke. Moderni teozofi, kao i budisti, tvrde da na zemlji živimo nebrojeno mnogo puta, u istom takvom broju tela, zato što jedan život nije dovoljno dugačak za naš potpuni duhovni razvoj. Drugim rečima, jedan život nije dovoljan da postanemo onoliko mudri i dobri koliko to da želimo da postanemo. Biti savršeno mudar i dobar to je savršenstvo; a teozofi su tako oštrooki da su primetili da sve što teži poboljšanju konačno i dostigne savršenstvo. Manje kompetentni posmatrači su skloni da izuzmu mačke, koje ne izgledaju ništa mudrije ni bolje nego prošle godine. Najveći i najdeblji teozof u poslednje vreme bila je Madam Blavacka, koja nije imala mačku.
TIGANJ, im. Jedna od sprava za mučenje koje se koriste u onoj čuvenoj kaznenoj instituciji, ženskoj kuhinji. Tiganj je izmislio Kalvin, i koristio ga za prženje silne dece koja su umrla pre krštenja. Kada je jednog dana video muke skitnice koji je neoprezno izvukao pečenu bebu sa smetlišta i
proždrao je, velikom učenjaku je palo na pamet da smrt liši njenih užasa tako što će uvesti tiganj u svaki dom u Ženevi. Odatle se tiganj rasprostro po svim krajevima sveta i umnogome pomogao širenju Kalvinove sumorne vere. Stihovi koji slede (a kaže se da ih je napisao njegova blagost, biskup Poter) naizgled impliciraju da korisnost ove sprave nije ograničena na ovaj svet, već da, pošto se posledice njene upotrebe na ovom svetu protežu i na sledeći, i sama sprava može naći svrhu s druge strane, i na taj način nagraditi svoje poklonike:
Na nebesa beše pozvan sam Stari Nik116. Petar reče: "Dobro, goni ljudska bića,
Ali budi malo veštiji poslenik
Kad su u pitanju naučna otkrića.
Prženje, na primer, metod je vremešni Da bezbožne mučiš, al' primi k znanju: Odasvud javljaju da se ljudi grešni Najbolje osuše u vrelom tiganju.
Idi, nađi jedan - uzmi ga u ruku -
Nek grešnici cvrče zbog besramnih dela." "Na duplo strašniju baciću ih muku", Đavo reče, "u njemu spremaću im jela."
TOBOLAC, im. Prenosiva navlaka u kojoj su antički državnici i plemenski advokati nosili svoje lakše argumente.
Dva svadljiva Rimljanina
Mašiše se za tobolac,
Po argument merodavan
Za njihov spor starodrevan: Poslaše ga u želudac Tvrdoglavog dušmanina.
Oglum P. Bump
TOP, im. Instrument koji se koristi pri ispravljanju nacionalnih granica

SAŽETI, gl. Skratiti.Kada tokom ljudske istorije postane neophodno da narod sažme svog kralja, uobičajeno poštovanje za mišljenje čovečanstva zahteva da on objavi razloge koji su ih naveli na to odvajanje.

SEBIČAN, prid. Bez razumevanja za sebičnost drugih.

SEKIRA, im.

"Indijanče, ratnu zakopaj sekiru",

Belac reče, "život lepši je u miru."

Divljak mu odobri: svoju ratnu spravu

Obredno zakopa u belčevu glavu.

SENAT, im. Grupa vremešne gospode zadužena za visoke dužnosti i sitne prestupe.

SETITI SE, gl. Prizvati u pamćenje, sa dodacima, nešto što ranije nismo znali.

SILOGIZAM, im. Logička formula koja se sastoji od glavne i sporedne premise i zamućka.

SIMBOL, im. Nešto što bi trebalo da predstavlja nešto drugo, ili da umesto njega stoji. Mnogi simboli su "preživeli" - stvari koje postoje, mada nemaju nikakvu svrhu, samo zato što smo navikli da ih pravimo; na primer, pogrebne urne urezane na nadgrobnim spomenicima. Nekada su to bile prave urne u kojima je bio pepeo pokojnika. Mi ne možemo da prestanemo da ih pravimo, ali možemo da im nadenemo ime koje će sakriti našu bespomoćnost.

SIMBOLIČAN, prid. Koji ima veze sa simbolima ili upotrebom i tumačenjem simbola.

Svi kažu da savest oseća kajanje;

To je pre, smatram, stomačno osećanje.

Za svakog kog bih u grehu zatekao

Video bih da je nešto natekao,

Il' pati na neki sličan strašan način

Jer davno ne zna jelu najbolji začin.

Zapravo, verujem da je pravi grešnik

Samo onaj kome je bedan jelovnik.

Znate da je Adam uz dobre rezone,

Jer je jeo jabuke izvan sezone,

Bio "proklet". Al' sve je to simbolika:

U stvari, njega je mučila kolika.

G. Dž.

SIRENA, im. Jedna iz grupe velikih muzičkih talenata čuvenih po svom neuspešnom pokušaju da odvrate Odiseja od života na moru. Figurativno, svaka dama sjajnih obećanja, skrivenih namera i razočaravajućih ispunjenja.

SIROČE, im. Živa osoba koju je smrt lišila mogućnosti da iskaže nezahvalnost prema roditeljima, što je situacija koja se naročito rečito obraća svemu što je saosećajno u ljudskom duhu. Kada je mlado, siroče se smešta u dom, gde ga, kultivisanjem njegovog rudimentarnog osećaja lokaliteta, uče njegovom mestu u svetu. Zatim ga podučavaju umetnostima zavisnosti i servilnosti, i na kraju ga puštaju u svet, kao čistača cipela ili kuhinjsku pomoćnicu.

SIROMAŠTVO, im. Turpija za zube pacova reforme. Broj planova za ukidanje siromaštva jednak je broju reformatora koji od njega pate, uz dodatni broj filozofa koji o njemu ne znaju ništa. Žrtve siromaštva odlikuju se posedovanjem svih vrlina, i svojom verom u vođe koje obećavaju da će ih odvesti u blagostanje u kojem veruju da su one nepoznate.

SISARI, im. Porodica kičmenjaka čije ženke u prirodnom stanju same doje svoje mladunce, ali, kada se civilizuju i prosvetle, daju ih dojiljama ili koriste bocu.

SITOST, im. Ono što osećamo prema tanjiru pošto smo pojeli njegov sadržaj, gospođo. SKARAB, im. Isto što i skarabej.

SKARABEJ, im. Sveta buba starih Egipćana, srodna našoj običnoj bubašvabi. Bila je simbol besmrtnosti, Bog zna zašto, i baš to joj je davalo naročitu svetost. Možda je i njen običaj inkubacije jaja u loptici izmeta uticao na njenu popularnost kod sveštenstva, i možda će joj baš to jednog dana osigurati poštovanje i kod nas. Istina, američka buba je nižerazredna buba, ali i američki sveštenik je nižerazredni sveštenik.

SKIPTAR, im. Zvanični kraljevski štap, znak i simbol njegove vlasti. Prvobitno, to je bio buzdovan kojim je kralj opominjao dvorsku ludu i stavljao veto na predloge ministara tako što bi lomio kosti predlagača.

SKLONOST, im. Pripremni stadijum razočaranja.

SLABOSTI, im. Izvesne primarne moći Žene - Tiranina kojima ona drži u potčinjenosti mužjake svoje vrste, primoravajući ih da služe njenoj volji i parališući njihovu buntovnu energiju.

SLENG, im. Groktanje ljudskog vepra (Svinjgnoramus nepodnošljivus) koji ima pamćenje koje se čuje. Govor čoveka koji jezikom kazuje ono što uhom misli, i koji oseća ponos stvaraoca pri izvršenju zadatka dostojnog papagaja. Sredstvo (uz Božju pomoć) da se uđe u posao kao humorista bez ulaganja kapitala pameti.

SLIKA, im. Predstava u dve dimenzije nečeg što je zamorno i u tri.

"Gle, sjajne Mazalove slike izložene –

Ko uzete iz života. "Ako ocene

Takve su tačne, tada, smrti, ti uzmi mene.

Džejli Hejn

SLIKARSTVO, im. Umetnost zaštićivanja ravnih površina od vremenskih neprilika i izlaganja istih kritičarima. Nekada su slikarstvo i vajarstvo bili povezani u istom delu: stari narodi su bojili svoje statue. Jedina veza izmedu ove dve veštine danas je što savremeni slikar delje svoje mecene.

SLOBODA, im. Jedan od najdragocenijih poseda Mašte.

Pobunjeni narod, sve borac do borca,

"Slobodu ili smrt" huči oko dvorca.

Kralj će: "Dajte da vladam ako smrt želite

I razloga neće biti da se žalite."

Marta Brejmens

SMEH, im. Unutrašnje grčenje, propraćeno iskrivljavanjem crta lica i neartikulisanim zvucima. Zarazan je, i, mada se javlja samo povremeno, neizlečiv. Sklonost napadima smeha jedna je od osobina koje razlikuju ljude od životinja, koje ne samo što ne nasedaju na provokaciju njihovih primera već su i otporne na mikrobe, koji su početni uzrok ove bolesti. Da li se životinje mogu zaraziti smehom putem cepljenja sa ljudskih pacijenata pitanje je na koje nije dat eksperimentalni odgovor. Doktor Meir Vičel tvrdi da je zarazna priroda smeha posledica trenutačne fermentacije pljuvačke u raspršenom stanju. Zbog ove neobičnosti, on ovaj poremećaj naziva Convulsio spargens.

SMRTNA KAZNA, im. Kazna u vezi sa čijom pravičnošću i efikasnošću mnogi vredni ljudi - uključujući sve ubice - imaju ozbiljne sumnje.

SMRTNOST, im. Sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu.

SOFISTRIJA, im. Polemički metod protivnika, koji se od našeg sopstvenog razlikuje po većem stepenu neiskrenosti i zavaravanja. Ovaj metod potiče od kasnih sofista, pripadnika grčke filozofske sekte, koji su u početku poučavali mudrosti, oprezu, nauci, umetnosti i, ukratko, svemu što bi čovek trebalo da zna, ali su se posle izgubili u lavirintu rasprava i magli reči.

SOS, im. Jedini nepogrešivi znak civilizacije i prosvećenosti. Narod bez soseva ima hiljadu poroka; narod sa jednim sosom ima ih samo devet stotina devedeset i devet. Za svaki sos koji se izmisli i prihvati, odriče se i oprašta jedan greh.

SOTONA, im. Jedna od Stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv, i konačno je proteran iz Raja. Na pola puta prema dole zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio, i, napokon, vratio se.

"Zamolio bih za jednu uslugu", rekao je. "Kaži."

"Ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren Čovek. Biće mu potrebni zakoni."

"Šta, huljo! Ti, od praskozorja vremena postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti, koji si zadužen da mrziš njegovu dušu - zar se usuduješ da tražiš da stvaraš njegove zakone?"

"Molim lepo, naprotiv; samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara." Tako i bi naređeno.

SPOMENIK, im. Struktura koja bi trebalo da služi kao spomen na nešto što taj spomen ili ne zaslužuje, ili se na taj način ne može sačuvati. Agamemnonove kosti su sad otkrivene, I srušen je njegov kraljevski spomenik, ali Agamemnonova slava nije sada zbog toga ništa manja. Običaj dizanja spomenika ima svoje reductiones ad absurdum  u spomenicima "neznanim umrlima" - spomenicima namenjenim očuvanju uspomene na one koji nisu za sobom ostavili bilo kakav spomen.

SPOSOBNOST, im. Prirodna oprema kojom obavljamo neki mali deo bednih ambicija, kojima se sposobni ljudi razlikuju od mrtvih. Dubinska analiza ukazuje na to da se sposobnost, u suštini, sastoji od ozbiljnosti. Ipak, možda je ova impresivna osobina pravilno procenjena; biti ozbiljan nije lak zadatak.

SPRETAN, prid. Onaj ko može podjednako vešto da odžepari čoveka i sa leve i sa desne strane.

SPRIJATELJITI SE, gl. Steći nezahvalnika.

SRCE, im. Automatska, mišićava pumpa za krv. U figurativnom govoru se za ovaj korisni organ tvrdi da je sedište osećanja - lepa zamisao koja, međutim, nije ništa do ostatak nekada opšteprihvaćcnog mišljenja. Sada se zna da se osećanja nalaze u stomaku, gde se izdvajaju iz hrane hemijskom akcijom želudačnih sokova. Tačan proces kojim se biftek pretvara u osećanja - nežna ili ne, već prema dobu životinje sa koje je odsečen; uzastopne faze kroz koje prolazi sendvič od kavijara na putu od čudnog ukusa do oštrog epigrama; čudesni funkcionalni metodi kojima se tvrdo kuvano jaje pretvara u versko kajanje, ili krempita u uzdah osećajnosti - sve je ove stvari tačno ustanovio g. Paster, i veoma ih ubedljivo izložio. (Takođe, pogledajte moju monografiju Suštinska identičnost duhovnih osećanja i izvesnih crevnih gasova koji se oslobađaju pri varenju - kvarto, 687 str.) U naučnom radu naslovljenom, čini mi se, Delectatio Demonorum (Džon Kemden Hoton, London, 1873) ovaj je pogled sjajno ilustrovan; za dalja obaveštenja pogledajte čuveni spis profesora Dema, Ljubav kao proizvod žvakanja pri ishrani.

SREĆA, im. Prijatno osećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.

SREĐEN, prid. Složen i postavljen na uredan način, kao, na primer, demonstrant obešen na banderu.

STALNO NASTANJEN, prid. Nesposoban da ode.

STAR, prid. U onom stadijumu korisnosti koji nije nespojiv sa opštom neefikasnošću - na primer star čovek. Pregažen od vremena i uvredljiv za opšti ukus - na primer stara knjiga.

"Stare knjige? Vrag da ih nosi!"

Pomodar rekne,

"Svakog jutra želim knjige sveže kao vekne."

Sama priroda zakon je njegov opravdala:

Svakog trena javi se neka sveža budala.

Harli Šam

STAROST, im. Onaj period života kada grehovima do kojih još držimo dodajemo napadanje onih grehova koje više nismo u stanju da počinimo.

STRAĆARA, im. Voće biljke koja se zove Palata. STRANAC, im. Američki državljanin u periodu iskušavanja. STRAST, im. Ono što odlikuje ljubav bez znanja.

STRPLJENJE, im. Manje značajan oblik očajanja, prerušen u vrlinu.

STUB SRAMA, im. Mehanička naprava za nanošenje ličnog ugleda - prototip modernih novina, kojim su rukovodili ljudi strogih vrlina i besprekornih života.

STVARNO, pril. Naizgled.

STVARNOST, im. San ludog filozofa. Ono što bi ostalo u situ kada bismo prosejali fantoma. Jezgro vakuuma.

SUDBINA, im. Tiraninovo opravdanje za zločine, i budalin izgovor za neuspeh.

SUĐENJE, im. Formalna istraga koja treba da dokaže i u zapisnik zavede besprekornost ličnosti sudije, advokata i porotnika. Da bi se to postiglo, potrebno je obezbediti i kontrast u obliku osobe koja se obično naziva branjeni, zatvorenik ili optuženi. Ako se ovaj kontrast dovoljno jasno pokaže, ovoj se osobi odredi takva kazna koja će vrloj gospodi, uz saznanje o sopstvenoj vrednosti, pružiti prijatan osećaj imuniteta. U naše vreme, optuženici su obično ljudska bića, ili bar socijalisti, ali u srednjem veku suđeno je i životinjama, ribama, reptilima i insektima. Životinja koja je ubila čoveka, ili se bavila magijom, bila bi uredno uhapšena, bilo bi joj suđeno, i, ako bi je proglasili krivom, javni dželat bi je pogubio. Insekti koji su pustošili žitna polja, voćnjake ili vinograde bili bi pozvani da se sa advokatom pojave pred građanskim sudom, i, ako bi, posle svedočenja, rasprave i presude, nastavili in contumaciam, stvar bi bila predata visokom crkvenom sudu, koji bi ih ozbiljno ekskomunicirao i anatemisao. U Toledu su uz nalog uhapšeni, zatim osuđeni i pogubljeni, neki prasići koji su zlobno protrčali između nogu vicekralja, uzrokujući njegov pad. U Napulju je neki magarac osuđen na spaljivanje na lomači, ali izgleda da kazna nije izvršena. D' Adosio iznosi mnoge slučajeve iz sudskih zapisnika o suđenjima svinjama, volovima, konjima, petlovima, psima, kozama, itd, što je umnogome, veruje se, doprinelo njihovom boljem i moralnijem ponašanju. Godine 1451, podneta je tužba protiv pijavica koje su nastanjivale neke bare u blizini Berna, i biskup iz Lozane, na savet profesora univerziteta u Hajdelbergu, naredio je da se neki od tih "vodenih crva" dovede pred lokalnog sudiju. Tako i bi učinjeno, i pijavicama, kako prisutnim, tako i odsutnim, naređeno je da za tri dana napuste mesta u kojima su se nastanile, pod pretnjom navlačenja "božanskog prokletstva". U obimnim spisima ovog cause celebre114  nema ničega što bi nam kazalo da li su prestupnici prkosili kazni, ili su odmah napustili taj negostoljubivi okrug.

SUPRUGA, im. Žena, ili gorča polovina.

SURLA. im. Rudimentarni organ slona koji mu služi umesto noža i viljuške, koje mu priroda još nije dala.

SUVIŠAN, prid. Višak; nepotreban; de trop.

Vezir: "Dalji dokaz svaki je izlišan,

Taj je neverni pas očito suvišan."

Sultan mu odvrati krenuvši u harem:

"Suvišna, rek'o bih, glava mu je barem."

Habib Sulejman

G. Debs je suvišan građanin. - Teodor Ruzvelt

SVEŠTENIK, im. Čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja, da bi popravio svoje materijalno stanje.

SVET, prid. Posvećen nekoj verskoj svrsi; koji ima božansku prirodu; koji navodi na ozbiljne misli ili osećanja; na primer tibetski Dalaj Lama; Mugam od

M'bwangoa; hram Majmuna na Cejlonu; Krava u Indiji; Krokodil, Mačka i Luk u starom Egiptu; Muftija od Muša; dlaka psa koji je ujeo Noju, itd.

Sve su stvari svete il' profane.

Prve treba crkvu da prehrane.

Potonje su vlasništvo Satane.

Dambo Omohandro

SVETAC, im. Priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika. Vojvotkinja od Orleana pripoveda kako je onaj stari bogohulnik, maršal de Vilroa, koji je u mladosti poznavao sv. Franju Saleškog, rekao, pošto je čuo da ga nazivaju svecem: "Veoma me raduje što čujem da je gospodin de Sal svetac. Voleo je da govori nepristojne stvari, i varao je na kartama. U svakom drugom pogledu, bio je savršen gospodin, mada budala."

SVETIONIK, im. Visoka zgrada na obali u kojoj vlada održava svetiljku i izdržava prijatelja nekog političara.

SVETO PISMO, im. Svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere.

SVINJA, im. Životinja (Prascus svejedus) vrlo bliska ljudskom rodu po raskošnosti i živahnosti svog apetita, koji za ljudskim ipak zaostaje po sveobuhvatnosti, jer ne uključuje i svinjetinu.

SVRAB, im. Škotsko rodoljublje.

ŠAKA, im. Jedinstven instrument koji se nosi na kraju ljudske ruke, i koji se obično nalazi u tuđim džepovima.

ŠERIF, im. U Americi, izvršni organ opštine, čija je najkarakterističnija dužnost, naročito u nekim od država zapada i juga, da hvata i veša prestupnike.

ŠEVRDALO, im. Lažov u stadijumu larve.

ŠKRT, prid. Koji ima nepriličnu želju da zadrži ono što mnogi zaslužni ljudi žele da mu otmu.

ŠTAMPARSKA SLOVA, im. Kužni komadići metala za koje se sumnja da uništavaju civilizaciju i prosvećenost, uprkos njihovoj očitoj korisnosti u ovom neuporedivom rečniku.

ŠTEDLJIVOST, im. Kupovanje bureta viskija koje vam ne treba za cenu krave koju sebi ne možete da priuštite.

T. Dvadeseto slovo engleske abecede, koje su Grci apsurdno zvali tau. U alfabetu iz kojeg naš potiče, ovo slovo je imalo oblik vadičepa, i kada je stajalo samo (što je često bilo više nego što su Feničani mogli da urade), značilo je Tallegal, što učeni dr Braunrig prevodi kao "saplitanje".

TABLE D'HOTE, im. Štedljivo popuštanje vlasnika restorana opštoj strasti za neodgovornošću.

TARIFA, im. Sistem poreza na uvoz, koji treba da zaštite domaćeg proizvodača od pohlepe njegovih kupaca.

TAŠTINA, im. Priznanje koje budala odaje najbližem magarcu. Kažu da kokoška kvoca najglasnije I galamu diže kad je mućak snela. Jedna koka kaže da je često srela Da ljudi kojima govor il' pisanje Poziv su i zvanje uvek najlasnije Kukuriknu u tim veće hvalisanje Što su bezvrednija njina nova dela; Pa čovek od koke drukčiji baš nije.

Gle, vojni muzičar! - Kaput mu od zlata,

Sjajne pantalone, kapa ko planina

- Imperijski hrabar, svečan ko na slici,

Strog, odlučan momak.

Tog je divnog svata,

Ko bi to rekao? jedina vrlina

Što vas nikad neće raniti u bici.

Hanibal Hansiker

TEHNIKALIJA, im. U Engleskoj je nekom čoveku po imenu Houm suđeno zbog klevete, jer je optužio svog suseda za ubistvo. Njegove tačne reči behu: "Ser Tomas Holt je uzeo sataru i udario svog kuvara po glavi, tako da je jedna strana glave pala na jedno rame, a druga na drugo rame." Sud je optuženog oslobodio, jer su učene sudije zaključile da ove reči ne predstavljaju optužbu za ubistvo, jer ne tvrde da je kuvar umro, već je to samo zaključak koji se iz njih može izvesti.

TELEFON, im. Đavolji izum koji ukida neke od prednosti koje donosi držanje neprijatnih osoba na odstojanju.

TELESKOP, im. Sprava koja prema oku stoji u sličnom odnosu kao telefon prema uhu, omogućujući udaljenim objektima da nas spopadaju gomilama nepotrebnih detalja. Srećom, teleskop nema zvono kojim bi nas pozivao na žrtvovanje.

TELO, im. Drugo lice svetovnog Trojstva.

TEOZOFIJA, im. Drevna vera koja ima svu samouverenost religije i svu misteriju nauke. Moderni teozofi, kao i budisti, tvrde da na zemlji živimo nebrojeno mnogo puta, u istom takvom broju tela, zato što jedan život nije dovoljno dugačak za naš potpuni duhovni razvoj. Drugim rečima, jedan život nije dovoljan da postanemo onoliko mudri i dobri koliko to da želimo da postanemo. Biti savršeno mudar i dobar to je savršenstvo; a teozofi su tako oštrooki da su primetili da sve što teži poboljšanju konačno i dostigne savršenstvo. Manje kompetentni posmatrači su skloni da izuzmu mačke, koje ne izgledaju ništa mudrije ni bolje nego prošle godine. Najveći i najdeblji teozof u poslednje vreme bila je Madam Blavacka, koja nije imala mačku.

TIGANJ, im. Jedna od sprava za mučenje koje se koriste u onoj čuvenoj kaznenoj instituciji, ženskoj kuhinji. Tiganj je izmislio Kalvin, i koristio ga za prženje silne dece koja su umrla pre krštenja. Kada je jednog dana video muke skitnice koji je neoprezno izvukao pečenu bebu sa smetlišta i proždrao je, velikom učenjaku je palo na pamet da smrt liši njenih užasa tako što će uvesti tiganj u svaki dom u Ženevi. Odatle se tiganj rasprostro po svim krajevima sveta i umnogome pomogao širenju Kalvinove sumorne vere. Stihovi koji slede (a kaže se da ih je napisao njegova blagost, biskup Poter) naizgled impliciraju da korisnost ove sprave nije ograničena na ovaj svet, već da, pošto se posledice njene upotrebe na ovom svetu protežu i na sledeći, i sama sprava može naći svrhu s druge strane, i na taj način nagraditi svoje poklonike:

Na nebesa beše pozvan sam Stari Nik.

Petar reče: "Dobro, goni ljudska bića,

Ali budi malo veštiji poslenik

Kad su u pitanju naučna otkrića.

Prženje, na primer, metod je vremešni

Da bezbožne mučiš, al' primi k znanju:

Odasvud javljaju da se ljudi grešni

Najbolje osuše u vrelom tiganju.

Idi, nađi jedan - uzmi ga u ruku -

Nek grešnici cvrče zbog besramnih dela."

"Na duplo strašniju baciću ih muku",

Đavo reče, "u njemu spremaću im jela."

TOBOLAC, im. Prenosiva navlaka u kojoj su antički državnici i plemenski advokati nosili svoje lakše argumente.

Dva svadljiva Rimljanina

Mašiše se za tobolac,

Po argument merodavan

Za njihov spor starodrevan:

Poslaše ga u želudac Tvrdoglavog dušmanina.

Oglum P. Bump

TOP, im. Instrument koji se koristi pri ispravljanju nacionalnih granica.

TREZVENJAK, im. Osoba koja se uzdržava od žestokih napitaka, nekada potpuno, nekada podnošljivo potpuno.

TRGOVAC, im. Onaj ko se bavi nekim komercijalnim zanimanjem. Komercijalno zanimanje je svako ono u kojem je predmet zanimanja isključivo dolar.

TRGOVINA, im. Vrsta transakcije u kojoj A krade od B dobra koja pripadaju C, a zauzvrat B džepari od D novac koji pripada E.

TRIHINOZA, im. Odgovor svinja na prasofagiju.

Mojsije Mendelson se jednom razboleo, i poslao po hriščanskog doktora. Ovaj je odmah shvatio da pacijent boluje od trihinoze, ali joj je diskretno dao drugo ime. "Potrebna vam je hitna promena dijete", rekao je, "morate jesti pola kile svinjetine svaki drugi dan."

"Svinjetine!" uskliknu pacijent. "Svinjetine? Neću je pipnuti nizašto na svetu!"

"Mislite li to ozbiljno?" upita ga doktor.

"Kunem se!"

"Dobro, onda prihvatam da vas lečim."

TRIKO, im. Scenska odeća čija je svrha da opšte odobravanje agenata za štampu pojača naročitim publicitetom. Pažnja javnosti je jednom prilikom skrenuta sa ovog odevnog predmeta na odbijanje gospođice Lilien Rasel  da ga nosi. Bilo je mnogo nagađanja oko njenog motiva, a pretpostavka gospođice Poline Hol pokazala je najviše dosetljivosti i uloženog intelektualnog napora. Gospođica Hol je verovala da priroda gospođici Rasel nije podarila lepe noge. Muški um nije mogao da prihvati ovu teoriju, ali sam koncept nesavršene ženske noge bio je tako neverovatno originalan da bi se mogao svrstati među najistaknutije podvige filozofske spekulacije! Čudno je da se u celoj polemici oko nesklonosti gospođice Rasel trikou, niko nije setio da taj stav pripiše onome što se kod drevnih naroda zvalo "stidljivost". Priroda tog osećanja sada nam je nedovoljno poznata, i možda se i ne može izraziti rečima koje su preostale u našem rečniku. Proučavanje izgubljenih umetnosti je, međutim, u poslednje vreme obnovljeno, i neke od samih umetnosti ponovo osvojene. Ovo je doba renesansi, i postoji nada da će i primitivno "crvenilo" biti izvučeno iz svog drevnog skrovišta i zvižducima dočekano na sceni.

TROGLODIT, im. Pećinski žitelj iz paleolita, posle Drveta a pre Ravnice. U pećini Adulam je sa Davidom živela čuvena grupa troglodita. Kolonija se sastojala od "svih koji su u nevolji, i svih koji imaju dugove, i svih koji su nezadovoljni" - ukratko, od svih socijalista Judeje.

TROJSTVO, im. U višestrukom teizmu nekih hrišćanskih crkvi, tri potpuno odvojena božanstva koja su konzistentna sa verom u samo jedno. Podređena božanstva politeističke vere, kao što su đavoli i anđeli, nisu obdarena moću kombinacije, i moraju pojedinačno da se bore za poštovanje i prinošenje žrtava. Trojstvo je jedna od najsuptilnijih misterija naše svete religije. Odbacujući je kao nerazumljivu, unitarijanci otkrivaju svoje nedovoljno poznavanje osnova teologije. U religiji verujemo samo u ono što ne razumemo, osim u slučaju kada neka razumljiva doktrina stoji u suprotnosti sa nekom neshvatljivom. U takvim slučajevima, verujemo u onu prvu, shvatajući je kao deo one druge.

TRUST, im. U američkoj politici, velika korporacija koja se pretežno sastoji od štedljivih radnih ljudi, udovica sa malim ušteđevinama, siročadi pod nadzorom staratelja ili suda, mnogih drugih sličnih zlikovaca i javnih neprijatelja.

TUMAČ, im. Osoba koja omogućuje dvema osobama koje govore različitim jezicima da se sporazumeju, tako što svakoj od njih ponavlja ono što bi bilo u njegovu korist da je ona druga osoba rekla.

TVRDOGLAV, prid. Neprijemčiv za istinu, u punom sjaju ispoljenu u našem izuzetnom izlaganju. Popularna predstava i primer tvrdoglavosti je mula, inače izuzetno inteligentna životinja.

*Iz knjige “Đavolov rečnik”; s engleskog preveo Srđan Vujica, stihove s engleskog prepevao Veselin Marković

Oceni 5