Pravda za sve ranjive grupe
Viole 02 S

Photo: ilustration/Cleon Peterson

YUCOM: Prva presuda za zločin iz mržnje

Prva krivična presuda u Srbiji u okviru koje je motiv mržnje uzet u obzir prilikom odmeravanja kazne za krivično delo doneta je 2. novembra, kako se navodi u saopštenju Komiteta pravnika za ljudska prava. U saopštenju dalje stoji da je „decembra 2012. godine u Krivični zakonik Republike Srbije uveden član 54a - Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje - u kojem se kaže da će se krivično delo motivisano mržnjom zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica ceniti kao obavezna otežavajuća okolnost. (Podsećamo da od tada ona nije uzeta u obzir ni u jednoj presudi, uprkos brojnim prijavama koje su podnosile nevladine organizacije i pojedinci)

U postupku, koji je vodila Kristina Todorović, advokatica YUCOM-a, a u kome je nasilje u porodici bilo motivisano činjenicom da je oštećeni pripadnik LGBT populacije je prvi put donesena pravnosnažna presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu koja prilikom odmeravanja kazne, imajući u vidu motiv dela, primenjuje i  član 54a Krivičnog zakonika.

Prema istraživanju koje su sprovele organizacije koje se zalažu za prava LGBTIQ osoba, ove osobe nasilje, zbog svoje seksualne orijentacije, u 40% slučajeva doživljavaju od strane članova porodice. Stoga je ova presuda od naročitog značaja za zaštitu prava LGBT osoba, ali i pripadnika ostalih manjinskih grupa i nadamo se da će ona uticati na sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima.“

Tako bi ova presuda mogla da stane na put nasilju koje trpe pripadnici manjina, te da utiče na sudsku praksu, a važno je da javnost bude obaveštena da je ovaj mehanizam deo zakona jer se na taj način sprečavaju neki potencijalni zločini iz mržnje, a ranjivim grupama šalje poruka da država može da pruži adekvatnu zaštitu.

Oceni 5