Na današnji dan prije 75 godina
Antifašistički front žena

Photo: Wikipedia

Žene u Jugoslaviji se izborile za pravo glasa

Direktno sudjelovanje velikog broja žena u narodnooslobodilačkoj borbi, kao i autonomno organiziranje i politička edukacija koju su stekle unutar Antifašističkog fronta žena (AFŽ), nedvojbeno su uvelike utjecali na svakodnevnicu jugoslavenskih radnica pa su i doveli do formalno-političke emancipacije žena ostvarivanjem prava glasa.

Pravo glasa za žene je bilo potvrđeno još 1941. u prvim dokumentima Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije, koji je u to vrijeme imao vrhovnu vlast na oslobođenim teritorijama.

Žene su prvi put iskoristile svoje pravo na izborima za Ustavotvornu skupštinu u studenom 1945. U Beogradu je 29. novembra 1945. ukinuta monarhija i proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija, kada je Ustavotvorna skupština, izabrana 11. novembra 1945. na prvim izborima s ozakonjenim općim, jednakim, tajnim i izravnim pravom glasa muškaraca i žena s navršenih 18 godina (ukupno 8.383.455 glasača), usvojila deklaraciju kojom se nova država definirala "kao savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju ostanka ujedinjenih u Jugoslaviji" i "konačno se u ime svih naroda Jugoslavije ukida monarhija u Jugoslaviji, a Petar II Karađorđević, sa celom dinastijom Karađorđevića, lišava se svih prava koja su njemu i dinastiji Karađorđevića pripadala."

*Prenosimo iz Antifašističkog vjesnika

Oceni 5